MarzycielS

56 tekstów – auto­rem jest Marzy­cielS.

W dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej jest pro­sić, niż zro­zumieć choć odrobinę... 

myśl • 8 lipca 2015, 20:45

* * *

-Niech będzie pochwa­lony Je­zus Chrystus…
- Na wieki wieków. Amen
- Os­tatni raz u spo­wie­dzi byłem… Oj­cze nie pamiętam.
- Nic nie szkodzi sy­nu, mów dalej.
- Tak nap­rawdę to sam nie wiem cze­mu tu­taj przyszedłem.
- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 25 maja 2015, 21:37

Świstak futrzak mały.

Opo­wiem Wam bajkę krótką. Bar­dzo śmie­szną i nie nudną.

Rosły so­bie dwa kwiatuszki
Miały za przy­jaciół muszki
Te skrzyd­la­te tak la­tały i w słoneczku się wciąż grzały
A kwiatuszki miały hu­mor
Tworząc w le­sie niezły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 kwietnia 2015, 21:33

Nigdy nie byłeś. Jesteś…

- Ma­mo po­wiedz mi ja­ki był ta­tuś?
- Amel­ko Kocha­nie… od­po­wie­działa drżącym głosem młoda matka.
- Ta­tuś był… Nie! Jest naj­wspa­nial­szym mężczyzną ja­kiego­kol­wiek życie poz­wo­liło mi poznać.
- A czy ta­tuś nas kochał? – [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 10 lutego 2015, 22:10

Można mieć w swoim życiu wiele ko­biet, ale Przy­jaciela jednego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 grudnia 2014, 17:01

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 9 października 2014, 19:32

Szczery

„ W ki­nie w Lub­li­nie, w swet­rze w tramwaju”.

Kocha­nie Najdroższe 

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 25 września 2014, 20:51

W mu­zyce za­war­te jest życie...
.............................................................................................................Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2014, 23:09

Kar­tka i pa­pier to naj­lep­sza re­cep­ta na ca­le zło... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 grudnia 2013, 23:33

Cza­sem war­tości rodzin­ne są ważniej­sze niż war­tości na meczu...


...................................................................................................

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2013, 15:50
MarzycielS

Od A do Zet do A Ja to ja ... :))

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MarzycielS

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 lipca 2015, 22:07CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st W dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej [...]

8 lipca 2015, 21:03Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st W dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej [...]

8 lipca 2015, 20:45MarzycielS do­dał no­wy tek­st W dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej [...]

26 maja 2015, 20:56MarzycielS sko­men­to­wał tek­st Poradnik ZBy­cia #17

25 maja 2015, 21:48Ragilia sko­men­to­wał tek­st -Niech będzie pochwa­lony Je­zus [...]

25 maja 2015, 21:37MarzycielS do­dał no­wy tek­st -Niech będzie pochwa­lony Je­zus [...]

6 kwietnia 2015, 21:42MarzycielS sko­men­to­wał tek­st Świstak fut­rzak mały.  

6 kwietnia 2015, 21:37MarzycielS sko­men­to­wał tek­st Świstak fut­rzak mały.  

6 kwietnia 2015, 21:33MarzycielS do­dał no­wy tek­st Świstak fut­rzak mały.